shikaku_shigoto-min

お仕事について 脳性麻痺や頚椎損傷など、重い障害をお持ちの方の自宅に伺い、日常生活を支援します。

お仕事について 脳性麻痺や頚椎損傷など、重い障害をお持ちの方の自宅に伺い、日常生活を支援します。